Счетоводни услуги

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ предлага следните счетоводни услуги:

Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и/или международните счетоводни стандарти;

Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;

Представителство и защита пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;

Издаване на фактури от името на клиента;

Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;

Отчитане на материалните запаси;

Следене на складови наличности;

Следене на разчетите Ви с доставчици, клиенти и други контрагенти;

Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани със финансово- счетоводната дейност на Вашата фирма;

Проверка и следене за дължими данъци и такси;

Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента:

Годишно счетоводно приключване:

  – Изготвяне и публикуване на финансови отчети;

  – Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация;

  – Съдействие за независим одит(при необходимост);

   – Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.

Извършване на допълнителни счетоводни услуги, по желание на клиента.