ТРЗ и личен състав

Счетоводна къща „DM ACCOUNT“ предлага следните ТРЗ услуги:

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. и регистрирането им в ТД на НАП;

Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение, служебни бележки и др.;

Попълване на Трудови книжки;

Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;

Изчисляване на социални и здравни осигуровки;

Изчисляване на данъци върху доходите;

Изчисляване на отпуски и обезщетения;

Подаване на необходимите декларации в ТД на НАП;

Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.

Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др.